Valkuilen bij kernwaarden: De top 10

Aan de slag gaan met kernwaarden? Dat kan inspirerend, leuk en vooral zinnig zijn, maar het is niet zonder gevaren. Hoewel de invoering van kernwaarden een positieve invloed kan hebben op de organisatiecultuur en prestaties, zijn er ook valkuilen waar organisaties rekening mee moeten houden. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste valkuilen bij het implementeren van kernwaarden.

Valkuil 1: Gebrek aan betrokkenheid

Een van de belangrijkste valkuilen bij het implementeren van kernwaarden is een gebrek aan betrokkenheid van het management en de medewerkers. Als medewerkers niet betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van kernwaarden, is de kans groot dat de kernwaarden niet worden nageleefd. Het is daarom belangrijk dat het management en de medewerkers gezamenlijk werken aan het opstellen en implementeren van de kernwaarden.

Valkuil 2: Gebrek aan communicatie

Een tweede valkuil is onvoldoende communicatie over de kernwaarden. Het is belangrijk dat medewerkers weten wat de kernwaarden zijn en wat er van hen wordt verwacht. Als medewerkers niet op de hoogte zijn van de kernwaarden, kunnen zij deze ook niet naleven.

Valkuil 3: Geen commitment van het management

Een derde valkuil is een gebrek aan commitment van het management. Als het management de kernwaarden niet serieus neemt, is de kans groot dat de medewerkers deze ook niet serieus nemen. Het management moet daarom het goede voorbeeld geven en zich actief inzetten voor de implementatie van de kernwaarden.

Valkuil 4: Te veel focus op de kernwaarden zelf

Een andere valkuil is te veel focus op de kernwaarden zelf, in plaats van op het gedrag dat nodig is om deze waarden in de praktijk te brengen. Het is belangrijk dat het management en de medewerkers begrijpen hoe de kernwaarden zich vertalen naar het dagelijkse gedrag binnen de organisatie.

Valkuil 5: Geen erkenning voor gewenst gedrag

Een vijfde valkuil is het ontbreken van erkenning voor gewenst gedrag. “Beloon” medewerkers voor het laten zien van gewenst gedrag met positieve aandacht. Als je medewerker weet dat het gewaardeerd wordt, zal die het eerder serieus nemen. Zet samen een beloningssysteem op dat gericht is op het stimuleren van gewenst gedrag.

Valkuil 6: Geen sancties voor ongewenst gedrag

Een zesde valkuil is het ontbreken van sancties voor ongewenst gedrag. Je probeert zoveel mogelijk gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Maar als iemand echt over de grens gaat is het voor iedereen belangrijk om te zien dit consequenties heeft. Spreek daarom met elkaar duidelijke sancties af voor ongewenst gedrag. Betrek de werkvloer ook in het bepalen van die consequenties.

Valkuil 7: Onduidelijkheid over de implementatie

Een zevende valkuil is onduidelijkheid over de implementatie van de kernwaarden. Je maakt duidelijke afspraken over wat je wel en niet doet. Je hebt een concreet plan met tijdlijn nodig.

Valkuil 8: Gebrek aan training en ondersteuning

Een achtste valkuil is een gebrek aan training en ondersteuning voor medewerkers en management. In trainingen en gezamenlijke sessies leren medewerkers en management om de waarden te vertalen naar de praktijk van alledag.

Valkuil 9: Onvoldoende aansluiting bij de organisatiecultuur

Een tiende valkuil is onvoldoende aansluiting bij de organisatiecultuur. Als de kloof tussen de waarde en je bestaande cultuur te groot is, dan is het gedoemd te mislukken. De kans is groot dat deze niet worden nageleefd. Het is daarom belangrijk dat de kernwaarden aansluiten bij de waarden en normen die binnen de organisatie al gelden.

Valkuil 10: Geen monitoring en evaluatie

De tiende valkuil is het ontbreken van monitoring en evaluatie. Het is belangrijk om de implementatie van de kernwaarden te monitoren en te evalueren. Hierdoor kan er worden bijgestuurd als dat nodig is.

Conclusie over valkuilen bij kernwaarden

Er zijn diverse valkuilen waar je rekening mee moeten houden, zoals een gebrek aan betrokkenheid, communicatie en commitment van het management en te veel focus op de kernwaarden zelf. Door rekening te houden met deze valkuilen en deze proactief aan te pakken, kan de implementatie van kernwaarden succesvol verlopen.