Scriptie Outline: ik deel dus ik leer – Community of Practice

Dit is een scriptie outline van Ik deel dus ik leer door Guido Verboom over communities of practice en een lerende organisatie

Inleiding

 • De scriptie onderzoekt hoe online communities of practice (CoP’s) bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) als lerende organisatie.
 • De centrale onderzoeksvraag is: “Hoe dragen online communities of practice bij aan de ontwikkeling van het NHG als lerende organisatie?”.
 • De scriptie is geschreven in 2015.

Online communities en lerende organisaties

 • Hoofdstuk 2 bespreekt de theorieën over online communities en lerende organisaties.
 • Online communities worden gedefinieerd als online ruimtes waar mensen met gedeelde interesses en doelen samenkomen om te leren en te communiceren.
 • Lerende organisaties zijn organisaties die voortdurend leren en zich aanpassen aan hun omgeving.

Het NHG

 • Hoofdstuk 3 beschrijft het NHG, its missie, visie en structuur.
 • Het NHG is een beroepsvereniging voor huisartsen in Nederland.
 • Het NHG heeft een website en is actief op sociale media.

Mentale modellen van het NHG

 • Hoofdstuk 4 verkent de mentale modellen van het NHG over kennisuitwisseling en leren.
 • Mentale modellen zijn de ideeën en overtuigingen die mensen hebben over de wereld.
 • Het NHG heeft een positieve visie op kennisuitwisseling en leren.

Kennisuitwisseling

 • Hoofdstuk 5 analyseert de verschillende vormen van kennisuitwisseling binnen het NHG.
 • Kennisuitwisseling vindt plaats via formele en informele kanalen.
 • Het NHG stimuleert kennisuitwisseling tussen huisartsen.

Op weg naar een lerende organisatie

 • Hoofdstuk 6 bespreekt de ambities van het NHG om een lerende organisatie te worden.
 • Het NHG heeft een aantal stappen gezet om een lerende organisatie te worden.
 • Er zijn nog een aantal uitdagingen die het NHG moet overwinnen.

Online Communities of practice

 • Hoofdstuk 7 beschrijft de verschillende online communities of practice van het NHG.
 • De communities of practice variëren in grootte en activiteit.
 • De communities of practice worden gebruikt voor kennisdeling, discussie en samenwerking.

Analyse en interpretatie

 • Hoofdstuk 8 analyseert de data over de activiteiten in de communities of practice.
 • De data laat zien dat de communities of practice een waardevolle bijdrage leveren aan het NHG.
 • De communities of practice worden gebruikt voor kennisdeling, leren en ondersteuning.

Conclusie en samenvatting

 • Hoofdstuk 9 concludeert dat online communities of practice een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het NHG als lerende organisatie.
 • De communities of practice helpen het NHG om kennis te delen, te leren en te innoveren.
 • De scriptie beveelt aan dat het NHG de ontwikkeling van de communities of practice verder stimuleert.

Verder onderzoek

 • Hoofdstuk 10 bespreekt de mogelijkheden voor verder onderzoek.
 • Er kan meer onderzoek worden gedaan naar de impact van de communities of practice op de praktijk van huisartsen.
 • Er kan ook meer onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van online communities of practice in andere organisaties.

Methoden en technieken

 • Hoofdstuk 11 beschrijft de onderzoeksmethoden en -technieken die zijn gebruikt.
 • De data is verzameld via interviews, observaties en een enquête.
 • De data is geanalyseerd met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden.

Bibliografie

 • Hoofdstuk 12 bevat de bibliografie van de scriptie.

Overzichten

 • Hoofdstuk 13 bevat een aantal overzichten, zoals een begrippenlijst en een afkortingenlijst.

Bijlagen

 • De bijlagen bevatten de enquête over de lerende organisatie en het bericht over de workshop van Peter Senge.

Tot zover deze scriptie outline. Zie het volledige onderzoeksverslag.