Kernwaarde: Integriteit

In Nederland is integriteit een van de belangrijkste kernwaarden, blijkt uit een analyse van meer dan 40 bedrijven en organisaties. Dat is niet verwonderlijk want integriteit is een belangrijke basiswaarde om te komen tot succes.

Hoe kun je aan de slag met integriteit?

Het Huis voor Klokkenluiders onderscheid 7 onderdelen om invulling te geven aan integriteit: Leiderschap en strategie; Waarden en normen; Structeren en procedures; Personeel en cultuur; Melden en handhaven; Communicatie en verantwoording; en Samenhang en borging.

1 Leiderschap en strategie

Ethisch leiderschap is integriteit in de organisatie bevorderen. Door te investeren in integriteit met tijd, geld en aandacht. Met een duidelijke visie op de cultuur. Een ethisch leider is een zichtbaar rolmodel, in woord en daad.

2 Waarden en normen

Elke ethische organisatie heeft een gedragscode. Uw waarden en normen vertellen wat belangrijk is voor u. Waar iedereen voor staat. Dat sluit aan bij wat de samenleving van uw organisatie verwacht.

3 Structuren en procedures

De structuren en procedures in uw organisatie hebben grote invloed op het gedrag van medewerkers. Met gerichte structuurmaatregelen beschermt u de integriteit van uw organisatie. Met bijvoorbeeld een registratie van financiële belangen, een overzicht van kwetsbare functies en een registratie van nevenfuncties.

4 Personeel en cultuur

Een goede organisatie heeft een veilige, open cultuur. Hier kunnen werknemers de bestaande patronen ter discussie stellen en veranderen zonder angst voor repercussies. Bewustwording, communicatie en dialoog zijn hiervoor een belangrijk onderdeel. Dat kunt u dus regelmatig organiseren!

5 Melden en handhaven

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Dan is nauwgezet optreden van belang. Bescherming van melders, zorgvuldig intern onderzoek en rechtvaardige handhaving versterken de integriteit van uw organisatie.

6 Communicatie en verantwoording

Een ethische organisatie communiceert over integriteit. En legt er verantwoording over af. Zo maakt u medewerkers duidelijk wat u van ze verwacht. Transparantie bij incidenten versterkt de integriteit van uw organisatie. Het is een stevig signaal dat u ethiek serieus neemt.

7 Samenhang en borging

Werken aan integriteit vergt een samenhangende aanpak. Uw inspanningen moeten elkaar versterken. Zorg voor een integriteitsplan dat u regelmatig evalueert. En een functionaris die de samenhang bewaakt, risico’s signaleert en de inspanningen coördineert, monitort en bijstelt. Zo verankert u integriteit.

Voorbeelden van bedrijven

Een paar van de organisaties die integriteit als kernwaarde hebben:

VolkerWessels

VolkerWessels integriteit

Integriteit is binnen VolkerWessels niet onderhandelbaar. Integer handelen is noodzakelijk bij alles wat we doen. Daarom is het een thema dat om blijvende aandacht vraagt. Drie principes en regelingen dragen hieraan bij: de VolkerWessels Gedragscode, Regeling Vertrouwenslijn (voorheen: Klokkenluidersregeling). en de Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf.

Politie

Ik ben onafhankelijk in mijn optreden. Ik handel niet uit eigenbelang, maar voor de veiligheid van de burger, mijn collega en mijzelf. Ik ben mij bewust dat ik als politie-ambtenaar 24/7 een voorbeeld functie vervul. Ik zorg ervoor dat mijn gedrag – tijdens de dienst, daarbuiten, maar bijvoorbeeld ook op sociale media – het imago van de politie niet schaadt. Als iets is voorgevallen waarbij ik twijfel over mijn uitlatingen of handelen, neem ik hiervoor verantwoordelijkheid en spreek ik mij hierover uit.

Hoe meet je het?

Er zijn “maskers” die integriteit verhullen. Deze maskers kunnen een ingang zijn om op te halen hoe integer een organisatie is.

  • We vertellen het graag mooier dan het is
  • We hebben de neiging om maar mee te doen ook al zijn we het er eigenlijk niet mee eens
  • Onder het mom van liefdadigheid wordt soms een verkeerde beslissing genomen
  • We doen ons beter voor dan we zijn
  • We spreken achter iemands rug over hoe die persoon presteert
  • We stellen het belang van de organisatie boven ons eigen belang
  • Mijn collega`s laten het me weten als ik een fout heb gemaakt
  • In alle lagen van de organisatie doen we wat we zeggen
  • We hebben de ruimte om te spreken over hoe we ons voelen
  • We laten onze kwetsbare kant zien

Komt ook voor als: Integer.